info@ms1maje.cz 1. máje 771, 382 41 Kaplice

OTEVŘENÍ MŠ od 12.4.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4.2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí :

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finační správy České republiky

U těchto dětí, které nastoupí do MŠ bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou / zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit/.

Testování bude probíhat ve vestibulu před šatnou do 1. třídy / vchod do 1. třídy/, testy typu ,,Lepu,,. Potřebná doba na test je 15-20 minut, proto žádáme o včasný příchod. Po negativním výsledku testu, můžete své děti odvést do 2. a 3. třídy, kde bude probíhat prezenční výuka. Děti budou do těchto tříd rozděleny podle seznamu u vchodu do šaten těchto tříd.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Tímto mimořádným opatřením je stanovena povinnost nošení roušek v mateřské škole tak, že jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepadogogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Pokud se dítě neúčastí prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, mateřská škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale přesto Vám budeme nadále poskytovat na našich webových stránkách materiály – pracovní listy pro práci s dětmi doma.